Norma handlowa dla bananów

Norma handlowa dla bananów

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1333/2011

ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:336:0023:0034:PL:PDF